ζητεῖται:

ζητέω;ζητῶ;ζητῶmid-pass ind pres 3rd sg