ὠταλγίας:

ὠταλγιάω;ὠταλγιῶ;ὠταλγιῶact ind imperf 2nd sg
ὠταλγίαfem acc pl; fem gen sg