ὡμολόγησεν:

ὁμολογέω;ὁμολογῶ;ὁμολογῶact ind aor 3rd sg