ὑπομνηματίσαντας:

ὑπομνηματίζομαιact part aor masc acc pl