ὑπομήκης:

ὑπομήκηςmasc/fem nom sg; masc/fem acc pl