τρόφιμοι:

τρόφιμοςmasc/fem nom/voc pl; masc nom/voc pl