τεταραγμένως:

τεταραγμένως
ταράσσωmid-pass part perf