τεθαρρηκότως:

τεθαρρηκότως
θαρσέω;θαρσῶ;θαρσῶact part perf