τελευτήσαντας:

τελευτάω;τελευτῶ;τελευτῶact part aor masc acc pl