συνήρτηται:

συναρτάω;συναρτῶ;συναρτῶmid-pass ind perf 3rd sg