συνεστάναι:

συνιστάνωact inf perf
συνίστημιact inf perf