συνεληλυθός:

συνέρχομαιact part perf neut nom/acc/voc sg