συμβεβηκότων:

συμβαίνωact part perf masc/neut gen pl