συμβεβηκός:

συμβαίνωact part perf neut nom/acc/voc sg