συγκατατιθέμεθα:

συγκατατίθημιmid-pass ind pres 1st pl; mid ind imperf 1st pl