σταδίων:

στάδιοςfem gen pl; masc/neut gen pl
στάδιονneut gen pl; masc gen pl