σκωπτόμενος:

σκώπτωmid-pass part pres masc nom sg