σημείου:

σημειόω;σημειῶ;σημειῶ;σημειῶ;σημειῶact imperat pres 2nd sg
σημεῖονneut gen sg