θεῖναι:

τίθημιact inf aor
θείνωact inf aor; mid imperat aor 2nd sg