προωδοποιῆσθαι:

προοδοποιέω;προοδοποιῶ;προοδοποιῶmid-pass inf perf