προτάττουσι:

προτάσσωact part pres neut dat pl; act part pres masc dat pl; act ind pres 3rd pl