προσκαταληφθεῖσαν:

προσκαταλαμβάνωpass part aor fem acc sg