προσηγορεύοντο:

προσαγορεύωmid-pass ind imperf 3rd pl