προσεῖναι:

προσίημιact inf aor
πρόσειμιact inf pres