προσδοκωμένου:

προσδοκάω;προσδοκῶ;προσδοκῶmid-pass part pres masc/neut gen sg
προσδοκέω;προσδοκῶ;προσδοκῶmid-pass part pres masc/neut gen sg