προλέγει:

προερέωact ind pres 3rd sg; mid-pass ind pres 2nd sg
προλέγωact ind pres 3rd sg; mid-pass ind pres 2nd sg
προλέγωact ind pres 3rd sg; mid-pass ind pres 2nd sg
προεῖπον;προεῖπον;προεῖπονact ind pres 3rd sg; mid-pass ind pres 2nd sg