προηγουμένως:

προηγέομαι;προηγοῦμαι;προηγοῦμαιmid-pass part pres
προηγουμένως