προηγεῖται:

προηγέομαι;προηγοῦμαι;προηγοῦμαιmid-pass ind pres 3rd sg