προεστήκασιν:

προϊστάνωact ind perf 3rd pl
προΐστημιact ind perf 3rd pl