προενεχθείς:

προφέρωpass part aor masc nom/voc sg
προενέχομαιpass part aor masc nom/voc sg