προειρήκαμεν:

προερέωact ind perf 1st pl
προλέγωact ind perf 1st pl