προβαίνοντος:

προβαίνωact part pres neut gen sg; act part pres masc gen sg