πραγματευσαμένων:

πραγματεύομαιmid part aor fem gen pl; mid part aor masc/neut gen pl