ποιητῶν:

ποιητήςmasc gen pl
ποιητόςfem gen pl; masc/neut gen pl