πλείονας:

πολύςmasc/fem acc pl comp
πλείωνmasc/fem acc pl comp