περιπλομένους:

περιπέλομαιmid part aor masc acc pl; mid part pres masc acc pl