περιήρχετο:

περιάρχωmid-pass ind imperf 3rd sg
περιέρχομαιmid-pass ind imperf 3rd sg