παρείσθω:

παρίημιmid-pass imperat perf 3rd sg
παρέζομαιmid-pass imperat perf 3rd sg
παρέννυμι;παρέννυμιpass imperat perf 3rd sg