παρεγχειρεῖν:

παρεγχειρέω;παρεγχειρῶ;παρεγχειρῶact inf pres