παραθέμενον:

παρατίθημιmid part aor masc acc sg; mid part aor neut nom/acc/voc sg