παραιτησάμενοι:

παραιτέομαι;παραιτοῦμαι;παραιτοῦμαιmid part aor masc nom/voc pl