παραιτεῖσθαι:

παραιτέομαι;παραιτοῦμαι;παραιτοῦμαιmid-pass inf pres