παραγίνεται:

παραγίγνομαιmid-pass ind pres 3rd sg