παραγενομένους:

παραγίγνομαιmid part aor masc acc pl