παραδιδούς:

παραδίδωμιact part pres masc nom/voc sg