παραδέδωκεν:

παραδίδωμιact ind perf 3rd sg; act ind plup 3rd pl