παι:

παίωact imperat pres 2nd sg
παῖςmasc/fem voc sg
ὀγδοηκοστόςfem nom pl