ὁμολογουμένως:

ὁμολογουμένως
ὁμολογέω;ὁμολογῶ;ὁμολογῶmid-pass part pres