ὁμολογοῦμεν:

ὁμολογέω;ὁμολογῶ;ὁμολογῶact ind pres 1st pl