μυθολογουμένων:

μυθολογέω;μυθολογῶ;μυθολογῶmid-pass part pres fem gen pl; mid-pass part pres masc/neut gen pl